03 ။ အကြှနျုပျ၏ / သူ / သူမ၏ / သင့်ဤ / သူများသည်

Home » 03 ။ အကြှနျုပျ၏ / သူ / သူမ၏ / သင့်ဤ / သူများသည်

ဤသူကားငါ၏ဦးခေါင်းသည် - ဤသူကားငါ၏ဦးထုပ်ဖြစ်ပါသည်
အကြှနျုပျ၏ဦးထုပ်ငါ့လက်၌တည်ရှိ၏။ ဒါဟာငါ့အ hand- ၌ငါ့ခေါင်းပေါ်မှာငါ၏ဦးထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငါ့ဦးခေါင်းသည်။

ဤသူကားငါ၏ဦးထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ - ဒါကသူ့ရဲ့ဦးထုပ်ဖြစ်ပါသည်
မိမိအဦးထုပ်သူမရဲ့ဦးထုပ်သူမ၏လက်၌ရှိသောသူလည်းမိမိ head- အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။

သင့်ခဲ့သည်။ ဒါဟာစားပွဲပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည် - သူများသည်သင့်ရဲ့ဦးထုပ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကစားပွဲပေါ်ဖြစ်ကြသည်။
ဤရွေ့ကားငါ့လက်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကငါ့လက်ျာလက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသူကားငါ၏လက်ဝဲလက်ဖြစ်ပါသည် -
သူများသည်သင်တို့လက်ဖြစ်ကြသည်။ သင်၏လက်ျာဘက်၌ဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏လက်ဝဲဘက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။

Facebook က Comments