04 ။ / ချွတ်တာ / ချွတ်ချွတ်ယူပါလိမ့်မယ်တင်ထားတော်မူမည် / ချပြီးဖြစ်ပါတယ်

Home » 04 ။ / ချွတ်တာ / ချွတ်ချွတ်ယူပါလိမ့်မယ်တင်ထားတော်မူမည် / ချပြီးဖြစ်ပါတယ်

ချွတ်ယူပါလိမ့်မယ် / ချွတ်တာ / ချွတ်

ပစ္စုပ္ပန်ရိုးရှင်းတဲ့

အတိတ်ရိုးရှင်းတဲ့

present continuous နှင့်ပစ္စုပ္ပန်ရိုးရှင်းတဲ့

မိမိအဦးထုပ်စားပွဲပေါ်သည်။ - သူစားပွဲပယ်ကသူ့ဦးထုပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်
သူကစားပွဲပယ်ကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် - သူကစားပွဲပယ်လျှင်ယူ

ထားမည် / ချပြီးဖြစ်ပါတယ်

လိမ့်မည် / ရကြမည်

သူကသူ့ခေါင်းပေါ်မှာမိမိဦးထုပ်ထားမည် - သူကသူ့ခေါင်းပေါ်မှာမိမိဦးထုပ်ချပြီးဖြစ်ပါတယ်
သူကသူ့ခေါင်းပေါ်မှာမိမိဦးထုပ်ထားတော်မူ၏။ သူကအပေါ်ထားတော်မူ၏။ - ဒါဟာစားပွဲပေါ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသူ့ခေါင်းပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။

သူသူကသူ့ဦးခေါင်းကိုပိတ်ထားသည်သူ၏ဦးထုပ်ကိုယူပြီးနေသည်ကသူ့ head- ချွတ်သည်သူ၏ဦးထုပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်
မိမိအဦးထုပ်သူ့လက်၌အပ်သည်။ ဒါဟာသူ၏ခေါင်းပေါ်၌ခဲ့ - သူချွတ်ကသူ့ဦးထုပ်ကိုယူ

Facebook က Comments