ဟော်တယ်

Home » ဟော်တယ်

ဟိုတယ် - ရုပ်ပုံအဘိဓါန်

ဟိုတယ် - လုပ်ငန်းခွင် / အလုပ်အကိုင် - ရုပ်ပုံအဘိဓါန်

1 ။ ဟော်တယ်

2 ။ အတွက်စစ်ဆေးနေ

3 ။ ရှေ့စားပွဲပေါ်မှာ

4 ။ ထွက်စစ်ဆေးနေ

5 ။ ဧညျ့ကွို / စားပွဲပေါ်မှာစာရေး

6 ။ ဧည့်သည်

ဟိုတယ် - လုပ်ငန်းခွင် / အလုပ်အကိုင် - ရုပ်ပုံအဘိဓါန်

7 ။ bellhop

8 ။ သာရေးသေတ္တာကလေး

9 ။ စားသောက်ဆိုင်

10 ။ ကွန်ဖရအခန်းက

11 ။ ကုနျဓါတျလှေးခါး

ဟိုတယ် - လုပ်ငန်းခွင် / အလုပ်အကိုင် - ရုပ်ပုံအဘိဓါန်

12 ။ အိမ်ဖေါ် / အိမ်အကူ

13 ။ ဘား

14 ။ ဧည့်ခန်း / နားခန်း

ဟိုတယ် - လုပ်ငန်းခွင် / အလုပ်အကိုင် - ရုပ်ပုံအဘိဓါန်

15 ။ ရေချိုးခန်း

16 ။ အခန်းထဲမှာသော့ခ

17 ။ တစ်ယောက်ခန်း)

ဟိုတယ် - လုပ်ငန်းခွင် / အလုပ်အကိုင် - ရုပ်ပုံအဘိဓါန်

18 ။ နှစ်ယောက်ခန်း)

19 ။ အခန်းဝန်ဆောင်မှု

Facebook က Comments