တိုက်ခန်းများ

Home » တိုက်ခန်းများ

Apartamentos y က CASA-ခဲ့သည်များမသန်စွမ်း vivir-vivienda-Diccionario က de ဓါတ်ပုံများ

Apartamentos y က CASA-ခဲ့သည်များမသန်စွမ်း vivir-vivienda-Diccionario က de ဓါတ်ပုံများ

A. အ CASA

1 ။ ventana

2 ။ obturador

3 ။ puerta (delantera)

4 ။ မုတ် (delantero)

ခ duplex

5 ။ (Frente) yarda

6 ။ Pasarela

7 ။ puerta de la pantalla

Apartamentos y က CASA-ခဲ့သည်များမသန်စွမ်း vivir-vivienda-Diccionario က de ဓါတ်ပုံများ

C. CASA က de ချို

8 ။ တူးမွောငျး

9 ။ desagüe

10 ။ cerca

11 ။ entrada

12 ။ techo

13 ။ buzón

14 ။ garaje

15 ။ chimenea

16 ။ antena parabólica

17 ။ Antena က de တီဗီ

Apartamentos y က CASA-ခဲ့သည်များမသန်စွမ်း vivir-vivienda-Diccionario က de ဓါတ်ပုံများ

ဃ puerta delantera

18 ။ aldaba

19 ။ Timbre

20 ။ အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေး

21 ။ Pomo

အီး adosado

အက်ဖ် edificio က de apartamentos

22 ။ က de လွတ်မြောက်ရန် incendios

23 ။ balcón

တိုက်ခန်းများ

အယ်လ် edificio က de apartamentos en busca က de un apartamento

အယ်လ် edificio က de apartamentos

Buscando un apartamento

1 Anuncios del apartamento / anuncios clasificados, 2 listados del apartamento

3 señalက de မြေလွတ်

Firma က de un contrato က de arrendamiento

4 arrendatario, 5 propietario

6 arriendo, 7 depósito de la seguridad

Mudanza en

8 carro Movil / furgoneta Movil, 9 vecino

10 အဆောက်အအုံမန်နေဂျာ 11 portero

llave 12, cerradura 13

14 primer piso, 15 segundo piso

16 tercer piso, 17 cuarto piso, 18 azotea

က de incendios, 19 garaje, 20 balcónလွတ်မြောက်ရန် 21

22 ဟင်းလင်းပြင်, 23 parqueaderos

24 Plaza de ကားပါကင်, 25 piscinas

26 torbellino, 27 compartimiento က de basura, 28 acondicionador က de aire

Vestíbulo

29 intercomunicador / altavoz, zumbador buzónက de 30, 31

32 elevador, escalera 33

တံခါးပေါက်

34 mirilla, 35 (puerta) de la cadena, 36 bloqueo က de perno muerto

detector က de humo 37

Pasillo

38 salida del fuego / escalera de la emergencia, alarma က de incendio 39

40 sistema က de aspersores, 41 Superintendente, 42 tolva က de basura / tolva က de basura

Sótano

43 trastero, 44 armario က de almacenamiento

45 lavadero, puerta က de seguridad 46

Facebook က Comments