ပိုက်ဆံ

Home » ပိုက်ဆံ

ပိုက်ဆံ

အပိုင်းအစ

nom

အဘိုး

Rédigé comm:

1 တစ်ပြား
2 နီကယ်
3 centimes
4 trimestre
5 Demi-ဒေါ်လာစျေး
6 ဒေါ်လာစျေးargenté
un ရာခိုင်နှုန်း
cinq ဆင့်
Dix ဆင့်
vingt-cinq ဆင့်
50 ဆင့်
un ဒေါ်လာစျေး
1C $ ။ 01
5C $ 0,05
10C $ ။ 10
25C $ 25
50-50 $ ။ 50
$1,00

Monnaie

nom

dit parfois on:

အဘိုး

Rédigé comm:

7 (un-) billet d'un ဒေါ်လာစျေး
8 5-billet d'un ဒေါ်လာစျေး
9 10-billet d'un ဒေါ်လာစျေး
10 20-billet d'un ဒေါ်လာစျေး
11 50-billet d'un ဒေါ်လာစျေး
12 (un-) billet က de ရာခိုင်နှုန်းဒေါ်လာ
un seul
un cinq
un Dix
Une vingtaine
50 မှ
Une centaine
un ဒေါ်လာစျေး
cinq ဒေါ်လာ
Dix ဒေါ်လာ
vingt ဒေါ်လာ
50 ဒေါ်လာ
100 ဒေါ်လာ
$1,00
$5,00
$10,00
$20,00
$50,00
$100,00

Facebook က Comments