လြျှောဖှတျရနျစရာ

Home » လြျှောဖှတျရနျစရာ

လြျှောဖှတျရနျစရာ

un tri de la lessive
B ကိုအားသွင်း la laveuse
ကို C décharger la laveuse
: D charger ကို la sécheuse
အီး accrocher Les vêtements sur le
အဝတ်လျှော်
F ကို fer
, G သံနှုတ် le Ling
H ကို accrocher des vêtements
J'ai mis Les ခါးကို choses

1 blanchisserie
2 vêtementslégers
3 vêtementsfoncés
4 panier က de blanchisserie
5 sac က de blanchisserie
တုံà 6 laveuse / စက်
7 ဆပ်ပြာà lessive
8 assouplissant က de တစ်ရှူး
9 Bleach
10 vêtementsmouillés
11 sécheuse
charpie à 12 trappe
13 décolleur statique
Ling à 14 ကြိုးများ
15 pince
16 သံ
repasser à 17 planche
18 vêtementsစီးနင်း
19 vêtementsrepassés
20 amidon က de pulvérisation
21 vêtements propres
22 စာတန်းများချိတ်ဆွဲထားသည်
23 cintre
24 tiroir
étagèresက de 25 étagères

Facebook က Comments