နံနက်စာ

Home » နံနက်စာ

Desayuno-comida-imagen Diccionario

Desayuno-comida-imagen Diccionario

1 pomelo

2 calientes cereales

3 Lech

4 သီးနှံ

5 zumo က de naranja

6 mantequilla

7 tostadas

8 croissant

Desayuno-comida-imagen Diccionario

9 ကဖီး

10 te

11 mermelada

12 မုန့်

13 queso crema

Desayuno-comida-imagen Diccionario

14 huevo suave-hervido

15 huevos revueltos

16 omelets

17 huevo frito

18 huevo frito sobre Facility

Facebook က Comments