ပိုက်ဆံ

Home » ပိုက်ဆံ

ပိုက်ဆံ

Monedas

နာမတျောကို

ရဲစွမ်း

Escrito como:

1 centavo
2 níquel
3 ဆင့်
4 trimestre
5 medio dólar
6 dólarက de plata
un centavo
cinco centavos
diez centavos
veinticinco centavos
50 ဆင့်
un dólar
1C $ ။ 01
5C $ ။ 05
10C $ ။ 10
25C $ ။ 25
50C $ ။ 50
$1,00

Moneda

နာမတျောကို

တစ်ဦးက veces decimos:

ရဲစွမ်း

Escrito como:

7 (UN) billete က de dólar
8 5-ဒေါ်လာဘီလ်
9 10-ဒေါ်လာဘီလ်
10 20-ဒေါ်လာဘီလ်
11 50-ဒေါ်လာဘီလ်
12 (UN) billete က de cien dólares
un UNO
un cinco
un diez
un veinte
တစ်ဦး 50
un centenar
un dólar
cinco dólares
diez dólares
veinte dólares
50 ဒေါ်လာ
100 ဒေါ်လာ
$1,00
$5,00
$10,00
$20,00
$50,00
$100,00

Facebook က Comments