ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို

Home » ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို

Informaciónပုဂ္ဂိုလ်ရေး-Diccionario က de imágenes

Dar informaciónပုဂ္ဂိုလ်ရေး

Informaciónပုဂ္ဂိုလ်ရေး-Diccionario က de imágenes

Formulario က de inscripción escolar

1.Name 2 ။ primer nombre 3 ။ INICIS မီဒီယာ 4 ။ Apellido
5 ။ Dirección 6 ။ apt ။ # = númeroက de apartamento
7 ။ Ciudad 8 ။ estado 9 ။ Códigoစာတိုက်
10 ။ códigoက de ဧရိယာ 11 ။ númeroက de teléfono
12 ။ sexo 13 ။ varón 14 ။ hembra 15 ။ Númeroက de seguro လူမှုရေး
16 ။ fecha က de nacimiento (mes-fecha-año)
17 ။ ခဲ့သည်များက de nacimiento 18 ။ firma

Informaciónပုဂ္ဂိုလ်ရေး-Diccionario က de imágenes

su nombre deletrear အေ
ခ Llene un formulario
C. Imprima su nombre
ဃကုမ္ပဏီများ su nombre

Facebook က Comments