လွန်ခဲ့တဲ့နှင့်ခင်မှာ

Home » လွန်ခဲ့တဲ့နှင့်ခင်မှာ

- အချိန် + လွန်ခဲ့တဲ့ ယခုမတိုင်မီ = အချိန်

  • နှစ်နှစ် လွန်ခဲ့တဲ့ = နှစ်နှစ်ယခုမတိုင်မီ

- အချိန် + ရှေ့မှာ (ကအတိတ်အချိန်မတိုင်မီ) ထို့နောက်မတိုင်မီ = အချိန်

  • နှစ်နှစ် ရှေ့မှာ ထို့နောက်မတိုင်မီ = နှစ်နှစ်

နှစ်နှစ် လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်မနှစ်နှစ်ကျန်ရစ်ခဲ့သောငါ၏အိမ်ကမြို့, လည်ပတ်ခဲ့ ရှေ့မှာ.

Facebook က Comments