စာရင်း N ကို

Home » စာရင်း N ကို

ပြည်သူပိုင်လုပ်သို့မဟုတ်
naturalise?
ပြည်သူပိုင်လုပ်ရန် = totransfer
ယင်းမှပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကနေပိုင်ဆိုင်မှု
ပြည်နယ်
အပြည့်အဝအပ်နှင်းရန် = NATURALISE မှ
တကျွန်းတနိုင်ငံသားအပေါ်နိုင်ငံသားအဖြစ်
ခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်ဘယ်သူမှမပါ? လမ်းညွှန်အဖြစ်ကဤစံနမူနာစာကြောင်းများအသုံးပြုပါ:
ဒါဟာသူခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်
, အသတ်ခံပေမယ် NO BODY အစဉ်အဆက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်
ဒါဘာမျှသက်သေပြနိုင်ပါတယ်။ (= အဘယ်သူမျှမ
အလောင်းကောင်)
ဘယ်သူမှသွားဆရာဝန်သွား likes ။
(= အဘယ်သူမျှမ)

Facebook က Comments